:   (TIMON)
    17-08-1999 01:00 PM               
TIMON
,,, ( )OK..........)

<B><small>[ 17-08-99]

[       17-08-99]

Timon     17-08-1999 01:23 PM     Timon      Timon     
... ... ..

    17-08-1999 01:34 PM               
TIMON

,,, OK

|

: | |

| |